Haroshenikie nozhki, a kagda ani atkryvayootsya? (That’s a nice set of legs, what time do they open?)

Haroshenikie nozhki, a kagda ani atkryvayootsya? (That’s a nice set of legs, what time do they open?)