“Boku-wa aisu kurimu-o issho-ni taberu hito-ga inai-no.”- I don’t have anyone to share ice cream with.

“Boku-wa aisu kurimu-o issho-ni taberu hito-ga inai-no.”- I don’t have anyone to share ice cream with.